Trà ?ông Trùng H? Th?o Ng? V? Nguyên Nhi H?p 20 Túi Trà

200.000

Trà g?m có 5 v? th?o m?c quen thu?c: ?ông trùng h? th?o, táo ??, k? t?, hoa cúc và lá n?p.

S?n ph?m ch?t l??ng th??ng h?ng, th?m ngon b? d??ng, ??y ?? ch?ng nh?n.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n)