Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi premium

285.000

Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi Premium là s? k?t h?p gi?a hai lo?i n?m quý là ?ông trùng h? th?o và Linh chi. Công d?ng b?i b? s?c kh?e và nhi?u công d?ng quý khác. Trà túi l?c ti?n l?i s? d?ng. Uy tín, h?o h?ng, ch?ng nh?n ISO 22000.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. Gi?m 15% cho ??n tr? giá trên 2 tri?u ??ng (có th? mua kèm thêm các s?n ph?m khác, ???c gi?m giá trên bill t?ng).
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c. MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (h? tr? t?i ?a 100K/??n hàng)