R??u ?ông trùng h? th?o siêu c?t chai 500 ml

320.000

R??u ?ông trùng h? th?o là r??u t?t cho s?c kh?e, r??u ch?a ??y ?? các d??ng ch?t quý t?t cho s?c kh?e con ng??i. R??u ?ông trùng h? th?o siêu c?t có th? pha loãng và dùng lâu dài, thu?n ti?n cho v?n chuy?n, l?u tr? và s? d?ng. Ngoài ra, s?n ph?m còn là 1 mon quà bi?u t?t cho s?c kh?e v?n ng??i mê.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n).