R??u ?ông trùng h? th?o chai b?u c? cao 750 ml

250.000

R??u ?ông trùng h? th?o là r??u t?t cho s?c kh?e, r??u ch?a ??y ?? các d??ng ch?t quý t?t cho s?c kh?e con ng??i. R??u ?ông trùng h? th?o chai b?u c? cao 750 ml có ki?u dáng th?i th??ng, thích h?p cho c? vi?c làm quà bi?u, m?t món quà s?c kh?e tuy?t v?i cho ng??i b?n yêu m?n.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n).