R??u ?ông trùng h? th?o bình 4 lít

648.000

R??u ?ông trùng h? th?o là r??u t?t cho s?c kh?e, r??u ch?a ??y ?? các d??ng ch?t quý t?t cho s?c kh?e con ng??i. R??u ?ông trùng h? th?o bình 4 lít có ki?u dáng th?i th??ng, thích h?p cho c? vi?c làm quà bi?u, m?t món quà s?c kh?e tuy?t v?i v?n ng??i mê.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 500k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 2000k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 1000k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n).