Quà t?t t?i Hà N?i – Quà t?t cao c?p t?i Hà N?i.

1. Quà t?t t?i Hà N?i – Các món quà t?t t?i dongtrunghathao.org có gì ??c bi?t?!

C?m ?n quý khách ?ã quan tâm các s?n ph?m quà t?t nói riêng và các s?n ph?m ?ông trùng h? th?o nói chung c?a chùng tôi. Quý khách có th? có r?t nhi?u l?i ích và nh?n nhi?u ?u ?ãi c?a chúng tôi nh?:

 • Mua nhi?u gi?m giá, c? th? gi?m t? 5 – 10% khi mua 2-5 s?n ph?m. ??c bi?t là v?i ??n hàng trên 2 tri?u ??ng, gi?m 15% trên t?ng bill.
 • H? tr? t? v?n 24/7. V?n phòng t?i Hà N?i luôn chào ??n, ?ón ti?p quý khách b?t c? lúc nào.
 • H? tr? v?n chuy?n: C? th?, v?i khách hàng t?i Hà N?i mi?n phí v?n chuy?n. Khách hàng ? t?nh h? tr? 1 ph?n phí v?n chuy?n.
 • S?n ph?m uy tín, có ch?ng nh?n ch?t l??ng. Công ty có ch?ng nh?n uy tín.

2. Quà t?t t?i Hà N?i – Uy tín ra sao?!

?ây là v?n ?? ???c r?t nhi?u quý khách hàng quan tâm, vì món quà bi?u hay món quà t?t có vai trò quan tr?ng, ch?t l??ng luôn ???c ??t lên hàng ??u. Hi?u ???c l? ?ó, nên m?i s?n ph?m chúng tôi ??u chau chu?t và t? m?. Các s?n ph?m ??u ???c ch?ng nh?n ch?t l??ng.

3. Quà t?t t?i Hà N?i c?a chúng tôi giá c? ra sao, có nh?ng lo?i nào?!

D??i ?ây là các s?n ph?m c?a công ty, các dòng s?n ph?m quà t?t t?i Hà N?i và các vùng lân c?n:

Sale!
300.000
Sale!
675.000
Sale!
360.000

Xem t?t c? các dòng s?n ph?m khác c?a chúng tôi t?i ?ây

4. Quà t?t t?i Hà N?i ??a ch? ? ?âu, quý khách hàng có th? qua tr?i nghi?m s?n ph?m không?!

Kính th?a quý khách, hi?n t?i v?n phòng công ty ?ang ? t?i ??a ch?: U11 – L11 khu ?ô th? ?ô Ngh?a, qu?n Hà ?ông, thành ph? Hà N?i. Chúng tôi r?t hân h?nh ???c ?ón ti?p quý khách t?i tr?i nghi?m s?n ph?m.

?ông trùng h? th?o – Món quà ý ngh?a cho s?c kh?e

Kính th?a quý khách, v?i m?i món quà ??u mang m?t ý ngh?a. V?i món quà v? ?ông trùng h? th?o mang ??m d?u ?n m?t s?n ph?m ?em l?i l?i ích l?n lao v? s?c kh?e cho m?i ng??i. Các món quà t?t có ?ông trùng h? th?o, quà t?t t?i Hà N?i ???c giao hàng mi?n phí. C? th? ?ông trùng h? th?o mang l?i nh?ng l?i ích l?n lao cho s?c kh?e, các tác d?ng nh? sau:

* Các tác d?ng c?a ?ông trùng h? th?o:

1. Tác d?ng B?i b? s?c kh?e:

 • Nhi?u ng??i s? d?ng ?ã c?m nh?n rõ r?t ?i?u này, ??c bi?t là nh?ng ng??i ho?t ??ng th? l?c n?ng nh?c và ng??i th? tr?ng y?u.

2. Tác d?ng ch?ng lão hóa: 

 • M?t minh ch?ng cho ?i?u này là ?ông trùng h? th?o ?ã là thành ph?n chính c?a r?t nhi?u các s?n ph?m làm ??p cho ch? em ph? n?.

3. Tác d?ng phòng ng?a ung th?: 

 • Cordycepin trong ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh là có kh? n?ng ?c ch? s? phát tri?n c?a kh?i U, ?ông trùng h? th?o là ng??i b?n t?t sát cánh cùng các b?nh nhân Ung th?.
 • M?t nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c M? ?ã ch?ng minh: ng??i s? d?ng ?ông trùng h? th?o th??ng xuyên có kh? n?ng gi?m 50% t? l? m?c b?nh ung th? – ?ây Th?o d??c tuy?t v?i ?? ng?n ng?a ung th?.

4. Tác d?ng v?i h? tim m?ch:

 • Nhi?u th?y thu?c ?ông y ?ã cho bi?t v? kh? n?ng cao c?i thi?n tình hình s?c kh?e cho ng??i m?c b?nh tim m?ch khi s? d?ng ?ông trùng h? th?o.
 • R?t nhi?u ng??i cao tu?i ?ã l?a ch?n ?ông trùng h? th?o là ng??i b?n tâm tình ?? phòng ng?a m?c b?nh tim m?ch và các h? l?y c?a nó.

5. Tác d?ng h? tr? tu?n hoàn và h? hô h?p: 

 • H? tu?n hoàn l?u thông máu ???c c?i thi?n rõ r?t v?i ng??i dùng ?ông trùng h? th?o, qua ?ó oxi trong máu ???c l?u thông v?i m?c ?? cao h?n, h? tr? ??c l?c cho ng??i b? b?nh ???ng hô h?p, ??c bi?t là b?nh nhân Covid.
 • Trong ??i d?ch, ?ông trùng h? th?o ?ã ???c ?ông ??o ng??i l?a ch?n ?? v??t qua.

6. Tác d?ng h? tr? ?i?u tr? b?nh viêm nhi?m:

 • Tác d?ng này c?a ?ông trùng h? th?o ?ã ???c nhi?u ng??i s? d?ng kh?ng ??nh, giúp c?i thi?n kh? n?ng ch?ng ?? c?a c? th? ng??i v?i các tác nhân vi sinh. B?nh viêm nhi?m r?t hay x?y ra trong th?c t?, khi c? th? mi?n d?ch y?u ?i, các vi sinh s? t?n công và gây b?nh cho ng??i. ?ây c?ng là tin vui cho nhi?u ng??i có h? mi?n d?ch y?u.

7. Tác d?ng t?ng c??ng sinh lý nam, c?i thi?n h?nh phúc l?a ?ôi

 • ?ông trùng h? th?o có nhi?u d??ng ch?t quý giá và hàm l??ng vitamin phong phú cung c?p ngu?n n?ng l??ng r?t d?i dào giúp t?ng c??ng th? l?c và s?c kh?e cho nam gi?i. Bên c?nh ?ó, chúng có h?n 17 lo?i acid amin cùng các nguyên t? vi l??ng có công d?ng ph?c h?i sinh l?c t?ng c??ng c? b?p và s? d?o dai b?n b? cho cánh mày râu. Nh? v?y c? th? s? ??t ???c tr?ng thái sung mãn và t?nh táo giúp phái m?nh luôn s?n sàng khi “lâm tr?n”.

* Cách s? d?ng n?m ?ông trùng h? th?o:

 1. Dùng tr?c ti?p: S? d?ng v?i n?m ?ông trùng h? th?o t??i, n?u qua v?i n??c sôi.
 2. S? d?ng ch? bi?n k?t h?p: Có th? ngâm r??u dùng, ngâm m?t ong, ho?c k?t h?p v?i s?n ph?m khác.

* L?u ý ??c bi?t khi s? d?ng:

 1. S? d?ng ?úng l??ng hàng ngày, c? th? m?i ngày s? d?ng 20-30 gam n?m t??i, t??ng ???ng 2-3 gam n?m s?i s?y th?ng hoa.
 2. S? d?ng ??u ??n th??ng xuyên, không cách quãng ?? th?o d??c phát huy t?i ?a tác d?ng.

M?i các b?n xem video gi?i thi?u v? công ty chúng tôi.

Quà t?t t?i Hà N?i
Quà t?t t?i Hà N?i

Quà t?t t?i Hà N?i – Món quà s?c kh?e ??y ý ngh?a!

Quà t?t t?i Hà N?i – Tràn ng?p ?u ?ãi.

Quà t?t t?i Hà N?i – Món quà cao c?p cho nh?ng ng??i b?n yêu th??ng!

Quà t?t t?i Hà N?i – Món quà cao c?p cho nh?ng ng??i x?ng ?áng!

Quà t?t t?i Hà N?i – Uy tín ch?t l??ng hàng ??u!

Liên h? ngay ?? nh?n nhi?u ?u ?ãi.

Gi?i thi?u ?ôi chút v? ?ông trùng h? th?o:

?ông trùng h? th?o là m?t gi?ng n?m m?c kí sinh trên m?t loài sâu non. Loài d??c li?u này ???c cho là có tác d?ng ch?ng oxy hóa và ch?ng viêm. S? d? có tên g?i “?ông trùng h? th?o” là vì vào mùa ?ông, m?t s? sâu non thu?c chi Hepialus b? nhi?m n?m ký sinh Cordyceps sinensis.

Sau ?ó, lo?i n?m này s? hút ch?t dinh d??ng t? bên trong c? th? ?u trùng và l?n lên theo d?ng s?i. Sau 1 th?i gian – th??ng là mùa hè, s?i n?m phát tri?n m?nh nh? s? d?ng d??ng ch?t trong xác trùng, n?m thoát ra kh?i xác sâu và v??n lên m?t ??t, phát tri?n thành ?ông trùng h? th?o.

?ông trùng h? th?o ???c s? d?ng t? lâu trong y h?c c? truy?n Trung Qu?c. Ngày nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u th?c ph?m ch?c n?ng ???c chi?t xu?t t? ?ông trùng h? th?o. Có 400 loài ?ông trùng h? th?o, h?u h?t có ngu?n g?c t? Bhutan, Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nepal, Thái Lan và Vi?t Nam.

Loài d??c li?u ???c bi?t ??n nhi?u nh?t có tên khoa h?c là Cordyceps sinensis, h?: Ophiocordycipitaceae. N?m có thân dài b?ng ngón tay và th??ng có màu nâu ho?c nâu h?i nâu.

 Vào mùa ?ông, loài b??m này ?? tr?ng, tr?ng n? thành các ?u trùng sâu non, chúng vùi mình vào nh?ng vùng ??t t?i x?p ?? b?t ??u tìm ch? ng? ?ông. Khi ?u trùng ?n ph?i bào t? n?m ho?c nhi?m n?m qua các l? th?, n?m s? sinh sôi m?nh m?, b?t ??u xâm chi?m các mô t? bào, ?n h?t ch?t dinh d??ng bên trong c? th? ?u trùng và làm ch?t sâu non.

Khi mùa hè t?i, n?m b?t ??u m?c ra kh?i thân sâu, d?n phát tri?n thành hình d?ng cây n?m và phát tán các bào t? n?m ?? chu?n b? cho cu?c ?i s?n ?u trùng vào mùa ?ông t?i.

Tên g?i ?ông trùng có ngh?a là nh?ng con sâu s?ng vào mùa ?ông, còn H? th?o là loài cây c? phát tri?n vào mùa hè, ch? s? bi?n chuy?n t? hình thái ??ng v?t sang th?c v?t c?a loài n?m d??c li?u này.

Hình d?ng bên ngoài khi ?ông trùng h? th?o còn t??i trông gi?ng nh? nh?ng con sâu, ?uôi sâu là m?t cành nh? có lá. Ph?n “lá” ???c t?o thành do s?i n?m m?c dính li?n vào ??u sâu non, nhìn gi?ng nh? ngón tay dài t? 4 – 11cm. M?t khác, ??u sâu non dài ch?ng 3 – 5cm, gi?ng nh? con t?m.

Phân lo?i ?ông trùng h? th?o

?? có th? phân bi?t rõ ràng ?ông trùng h? th?o và ch?n mua ?úng lo?i phù h?p hi?n có trên th? tr??ng, b?n c?n ph?i xem k? li?u ?ông trùng h? th?o có m?y lo?i d??i ?ây.

Phân lo?i theo ngu?n g?c

 • T? nhiên: ?ây là lo?i DTHT quý và hi?m, có giá tr? dinh d??ng và sinh h?c cao nh?t, ch? xu?t hi?n ch? y?u ? các vùng núi cao trên 4000m (so v?i m?t n??c bi?n).
 • Khí h?u trong lành nh? vùng Thanh H?i (Tây T?ng) hay vùng T? Xuyên (Trung Qu?c). Thông th??ng lo?i d??c th?o này có giá thành r?t ??t vì ngu?n hàng khan hi?m, ch? xu?t hi?n 1 l?n trong n?m (mùa hè).
 • Thu ho?ch khó kh?n. Giá ?ông trùng h? th?o loài Cordyceps Sinensis trong t? nhiên vào kho?ng 15-20 tri?u cho m?t gam.
 • Nhân t?o: Các qu?c gia nh? Nh?t B?n, Thái Lan, Hàn Qu?c, Vi?t Nam hi?n t?i ?ã nuôi c?y thành công DTHT, d?a trên c? th? ?u trùng (sâu, nh?ng)
 • Trên c? ch?t t? ??u xanh, g?o l?t (?? sinh kh?i)….Lo?i ???c nuôi tr?ng ph? bi?n ? Vi?t Nam là Cordyceps Militaris và Cordyceps Takaomontana.

Phân lo?i theo ch? ph?m (hình thái)

 • Nguyên con: ?ây là s?n ph?m thu?n túy nh?t c?a n?m ?ông trùng h? th?o vì nó còn gi? ???c nguyên hình d?ng khi n?m ký sinh trên sâu ?u trùng. Do ?ó, ng??i mua s? th?y có 1 con sâu non và 1 m?m (n?m
 • dài, m?c th?ng trên ??u con sâu. Giá tr? th??ng cao nh?t và c?ng ??t ti?n nh?t.
 • D?ng n??c: Lo?i này ?ã tr?i qua quá trình ch? bi?n, th??ng ???c ?óng gói ho?c ?óng thành chai nh? d??i d?ng dung d?ch n??c cho d? b?o qu?n và s? d?ng. Lo?i này chi?t xu?t d??c ch?t t? qu? th? c?a ?ông trùng h? th?o, ?? làm thành d?ng n??c mang các thành ph?n tinh túy nh?t. Tùy vào ??n v? s?n xu?t nuôi tr?ng, s? cho t? l? d??ng ch?t trong n??c có giá tr? cao hay th?p.
 • D?ng viên nang: Lo?i này c?ng tr?i qua quá trình ch? bi?n và chính nhà s?n xu?t chi?t xu?t các ho?t ch?t quan tr?ng ho?c nghi?n thành b?t. Sau ?ó, cho vào các viên con nh?ng v?i t? l? nh?t ??nh, giúp khách hàng s? d?ng và b?o qu?n d? dàng.
 • D?ng b?t: Thành ph?n dinh d??ng c?a d?ng b?t ?ông trùng h? th?o v?n gi? nguyên và không tr?i qua quá trình ch? bi?n nào c?. Thông th??ng, nhà s?n xu?t s? nghi?n b?t b?ng th? công ho?c máy móc. Ng??i mua có th? dùng b?t ?? pha trà, thêm vào món ?n ho?c pha cùng m?t ong ?? dùng tr?c ti?p. Lo?i này th??ng pha tr?n chung v?i các lo?i b?t khác, nên c?n tìm ??n v? uy tín, ?? tránh mua ph?i hàng gi?, kém ch?t l??ng.
 • D?ng túi l?c: Nhà s?n xu?t s? ch? bi?n trùng th?o thành các d?ng túi l?c, ?? pha trà u?ng. D??ng ch?t ch? ti?t ra n??c khi pha v?i n??c nóng, còn ph?n bã không dùng ???c. ??i v?i d?ng này, th??ng ng??i dùng không th? h?p th? h?t d??ng ch?t ti?t ra t? túi l?c, c?ng nh? r?t kén ??i t??ng s? d?ng n?u không h?p mùi.

Phân lo?i theo cách ch? bi?n

Ngoài các cách trên, ng??i mua có th? phân lo?i DTHT theo các ph??ng pháp ch? bi?n ph? bi?n nh?t d??i ?ây: R??u ?ông trùng h? th?o (Ngâm nhân sâm, Ngâm k? t?, Ngâm l?c nhung, Ngâm ba kích tím), Trà ?ông trùng h? th?o nguyên ch?t ho?c k?t h?p cùng cam th?o, m?t ong, táo ?? và k? t?…

Phân lo?i theo tr?ng thái

 • D?ng t??i: ?ông trùng nguyên con, v?a m?i khai thác ???c 1 tháng tr? l?i, s? ??m b?o g?n nh? t?i ?a các d??ng ch?t quan tr?ng và ph?i ???c b?o qu?n ? nhi?t ?? -50 ?? C, tr??c khi s? d?ng.
 • D?ng khô: ?ông trùng nguyên con, ???c làm s?ch, ph?i khô và có th? dùng trong th?i gian dài. Hàm l??ng d??c ch?t hoàn toàn không b?ng so v?i d?ng t??i.

Thành ph?n hóa h?c trong d??c li?u

Theo y h?c hi?n ??i, trong thành ph?n c?a ?ông trùng h? th?o có ch?a r?t nhi?u d??ng ch?t t?t cho s?c kh?e con ng??i nh?:

 • 17 lo?i acid amin khác nhau v?i tác d?ng giúp chuy?n hóa và t?ng h?p các protein trong c? th?.
 • Các vitamin A, C, B12, E, K,….
 • Các nguyên t? vi l??ng Mn, Al, K, Na, Mg… tham gia vào ho?t ??ng ho?t hóa, trao ??i ch?t và coenzym xúc tác.
 • Thành ph?n D-mannitol giúp phòng ng?a và ?i?u tr? các b?nh nh? thi?u ni?u, phù não, bài ti?t,…
 • Dinh d??ng nhóm HEAA, Adenosine, Acid Cordyceptic,…
 • Ho?t ch?t sinh h?c Hydroxyethyl Adenosine, giúp kháng khu?n, di?t virus,…
 • Hàm l??ng lipid l?n t?o ra các ngu?n n?ng l??ng l?n cho m?i ho?t ??ng c?a c? th?.

Còn theo Y h?c c? truy?n, s?n ph?m này có v? ng?t, tính ?m, có tác ??ng vào các kinh Th?n, Ph?, giúp b? ph?, ích can th?n, d??ng huy?t, b? d??ng t?ng ph?, tiêu ?àm, b?i b? c? th?,…

??i t??ng nên và không nên s? d?ng

S? d? ?ông trùng h? th?o ???c nhi?u ng??i s? d?ng nh? v?y là công d?ng tuy?t v?i cho s?c kh?e. C? th? h?n v? công d?ng c?a ?ông trùng h? th?o giúp ch?m sóc, b?i b? cho h?u h?t các ??i t??ng già tr? l?n bé:

 • Ng??i ?ang ?m:

Khi ?ang b?nh, c? th? chúng ta s? suy gi?m th? l?c và s?c ?? kháng. Lúc này, b?n b? sung trùng th?o s? giúp b?i b? và c? th? s? mau chóng h?i ph?c. Không nh?ng v?y, ng??i kh?e m?nh c?ng có th? dùng ?? phòng b?nh t?t.

 • Ng??i không h?p thu ch?t dinh d??ng, g?y y?u và suy dinh d??ng:

Có nh?ng ng??i dù ?n u?ng ??y ?? ch?t dinh d??ng nh?ng không h?p th? ???c. Vì v?y, c? th? s? g?y y?u và trông thi?u s?c s?ng. N?u b?n s? d?ng trùng th?o ?úng cách, h? tiêu hóa s? ???c c?i thi?n và giúp h?p thu t?t, t?ng cân nhanh chóng.

 • Ng??i l?n tu?i:

??i t??ng này ???c khuy?n khích s? d?ng trùng th?o nhi?u nh?t ?? ch?ng l?i các b?nh t?t c?a tu?i già, b?i b? gân c?t. Công d?ng ?ông trùng h? th?o v?i ??i t??ng này là làm ch?m quá trình lão hóa, kích thích ?n ng? ngon gi?c.

Tuy nói trùng th?o phù h?p v?i h?u h?t các ??i t??ng già tr? l?n bé nh?ng c?ng có vài tr??ng h?p không nên dùng. C? th? là các thai ph?, ph? n? trong th?i k? hành kinh, tr? nh? d??i 5 tu?i,… N?u mu?n dùng thì t?t nh?t b?n hãy tham kh?o qua ý ki?n bác s?.

Quà t?t t?i Hà N?i uy tín.

Quà t?t t?i Hà N?i ch?t l??ng.

Quà t?t t?i Hà N?i Giao hàng 24/7.

Quà t?t t?i Hà N?i ý ngh?a. Quà t?t t?i Hà N?i cam k?t ch?t l??ng.

Quà t?t t?i Hà N?i nhi?u ?u ?ãi. Quà t?t t?i Hà N?i giao hàng mi?n phí.

Quà t?t t?i Hà N?i món quà s?c kh?e. Quà t?t t?i Hà N?i giao hàng nhanh.

Quà t?t t?i Hà N?i ph?c v? t?n tâm. Quà t?t t?i Hà N?i ??c s?c.

Quà t?t t?i Hà N?i qu?n Hà ?ông. Quà t?t t?i Hà N?i qu?n Ba ?ình.

Quà t?t t?i Hà N?i qu?n ??ng ?a. Quà t?t t?i Hà N?i qu?n Hoàng Mai.

Quà t?t t?i Hà N?i qu?n Thanh Xuân. Quà t?t t?i Hà N?i qu?n Hai Bà Tr?ng.

Chúng tôi ph?c v? m?i n?i, m?i lúc. C?m ?n các b?n ?ã quan tâm.