QÙA BI?U ?ÔNG TRÙNG H? TH?O T? NGUYÊN NHI – QUÀ BI?U S?C KH?E ??Y Ý NGH?A CHO NG??I THÂN YÊU, CHO ??NG NGHI?P – PHÂN PH?I TR?C TI?P T? C? S? S?N XU?T – SANG TR?NG, H?O H?NG, GIÁ R?, V?N CHUY?N TOÀN QU?C.

Chào m?ng quý ??c gi? ??n v?i bài vi?t này, n?i chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n nh?ng món quà bi?u ??c ?áo và ?áng chú ý nh?t cho d?p T?t 2024. T?t Nguyên ?án, là d?p l? quan tr?ng nh?t trong n?m c?a ng??i dân Vi?t Nam, ?ã tr? thành th?i ?i?m thích h?p ?? th? hi?n tình c?m, lòng bi?t ?n và s? quan tâm ??n ng??i thân, b?n bè và ??ng nghi?p. Và ?? ??m b?o r?ng món quà c?a b?n th?t s? ??c ?áo và ?áng nh?, chúng tôi ?ã t?ng h?p danh sách các l?a ch?n phong cách và ?n t??ng s? mang l?i ni?m vui và h?nh phúc cho nh?ng ng??i mà b?n yêu th??ng. Hãy cùng chúng tôi khám phá nh?ng g?i ý tuy?t v?i d??i ?ây ?? bi?t thêm chi ti?t v? các quà bi?u tuy?t v?i cho T?t 2024.

1. [S?N PH?M BÁN CH?Y NH?T HÀNG N?M] CHAI R??U ?ÔNG TRÙNG H? TH?O ??P MÊ H?N SANG TR?NG T?  TRUNG TÂM NUÔI C?Y N?M ?ÔNG TRÙNG H? TH?O, TH??NG HI?U NGUYÊN NHI.

????C ?I?M N?I B?T??

 • N?m ?ông trùng h? th?o nuôi c?y ch?t l??ng lo?i 1, th??ng hi?u uy tín, ??y ?? ch?ng nh?n.
 • S?n ph?m có ngo?i hình ??p, l?ch lãm. V? h?p quà thi?t k? tinh t?, sang tr?ng, hình th?c ??p b?t m?t.

??GIÁ BÁN S?N PH?M??

 • Chai r??u 500 ml không kèm v?: 200.000 ??ng.
 • Chai r??u 500 ml kèm h?p quà và túi: 300.000 ??ng.

Mua s? s? l??ng t? 20 s?n ph?m tr? lên liên h? s?t 0395.988.768 ?? bi?t chi ti?t giá s? chi ti?t.

??CÁC H? TR? VÀ ?U ?ÃI KHUY?N M?I??

 • T? v?n nhi?t tình t?n tâm qua (B?m bi?u t??ng ?? m? nhanh liên h? zalo ho?c tìm zalo theo s?t 0395.988.768).
 • Mua 10 t?ng 1.
 • H? tr? Ship toàn qu?c ??ng giá: 25.000 ??ng/??n hàng.
 • Bao ??i tr? hoàn ti?n khi không ?ng ý s?n ph?m.

??THÔNG TIN NGU?N G?C XU?T X???

S?n ph?m c?a:

 • Công ty TNHH Th?o D??c Nguyên Nhi
 • ??a ch?: U11 – L11 khu ?ô th? ?ô Ngh?a, ph??ng Yên Ngh?a, qu?n Hà ?ông, Hà N?i.
 • ?i?n tho?i: 0395.988.768

QÙA BI?U SANG TR?NG ??Y Ý NGH?A BÁN CH?Y NH?T 2023

2. M?T S? SET QUÀ BI?U CAO C?P ??C ?ÁO.

CÁC M?U QUÀ BI?U:

Sale!
300.000
Sale!
675.000
Sale!
360.000

GIÁ BÁN S?:

?i?u ki?n: S? l??ng ??t mua trên 20 s?n ph?m. Liên h? s? ?i?n tho?i 0395 988 768 ho?c ?? l?i thông tin ??t hàng, chúng tôi s? liên h? t? v?n cho quý khách.

3. M?T S? L?I ÍCH QUÝ GIÁ CHO S?C KH?E KHI S? D?NG ?ÔNG TRÙNG H? TH?O TH??NG XUYÊN.

?ông trùng h? th?o, còn ???c g?i là cordyceps sinensis, là m?t lo?i n?m phát tri?n trên sâu b?. Nó ?ã ???c s? d?ng trong y h?c truy?n th?ng ?ông Á, ??c bi?t là trong truy?n th?ng Trung Qu?c, trong hàng ngàn n?m. D??i ?ây là m?t s? l?i ích quý giá cho s?c kh?e mà ng??i ta cho là có th? ??t ???c khi s? d?ng ?ông trùng h? th?o th??ng xuyên:

 • T?ng c??ng s?c kháng: ?ông trùng h? th?o có kh? n?ng kích thích h? th?ng mi?n d?ch c?a c? th?, giúp c? th? ch?ng l?i các b?nh truy?n nhi?m và b?nh lý khác.
 • T?ng c??ng s?c b?n v??t tr?i: Nhi?u ng??i tin r?ng ?ông trùng h? th?o có th? c?i thi?n s?c b?n và n?ng l??ng, giúp t?ng c??ng hi?u su?t th? thao và s? t?nh táo trong cu?c s?ng hàng ngày.
 • H? tr? ch?c n?ng gan và th?n: ?ông trùng h? th?o ???c cho là có kh? n?ng b?o v? gan và th?n kh?i h?i t? các tác nhân gây h?i và có th? giúp c?i thi?n ch?c n?ng c?a chúng.
 • T?ng c??ng s?c kh?e tim m?ch: Có m?t s? nghiên c?u cho th?y r?ng ?ông trùng h? th?o có th? giúp ki?m soát áp l?c máu, gi?m nguy c? b?nh tim m?ch và c?i thi?n ch?c n?ng tim m?ch t?ng th?.
 • C?i thi?n tình tr?ng hô h?p: ?ông trùng h? th?o có th? giúp gi?m tri?u ch?ng viêm ph? qu?n và các b?nh v? ???ng hô h?p khác nh? hen suy?n.
 • T?ng c??ng kh? n?ng t?p trung và gi?m c?ng th?ng: Nhi?u ng??i dùng ?ông trùng h? th?o báo cáo c?m giác t?p trung t?t h?n và gi?m c?ng th?ng sau khi s? d?ng s?n ph?m này.
 • T?ng c??ng sinh l?c nam n?: ?ông trùng h? th?o ???c cho là có kh? n?ng c?i thi?n ch?c n?ng tình d?c ? c? nam và n?, giúp t?ng c??ng sinh l?c và t?o ra m?t tr?ng thái s?c kh?e t?ng th? t?t h?n

4. S?N XU?T PHÂN PH?I V? GI? H?P QUÀ, KHAY QUÀ.

Kính th? quý khách hàng, hi?n Nguyên Nhi có ??u t? phân x??ng s?n xu?t m?t s? v? h?p quà bi?u, quà t?t. Hi?n nay, chúng tôi t?p trung s?n xu?t m?t s? m?u th?nh hành, giá bán bao r? nh?t th? tr??ng. Hi?n có 2 m?u th?nh hành mà chúng tôi cung c?p.

M?U KHAY THUY?N VÒM CONG

Thông tin c? b?n:

 • Màu s?c: 4 màu – ??, tr?ng, xanh, vàng.
 • Kích th??c: 38*21*16 (DxRxC)
 • Tr?ng l??ng: 350 gam/b?.

Giá bán:

 • GIÁ BÁN L?: 25000/KHAY. S? l??ng ??t mua t?i thi?u 10 khay/l?n ship.
 • GIÁ S?: ??t mua t? 50 khay tr? lên. Giá s?: 18000/khay.

Quý khách liên h? s? ?i?n tho?i 0395 988 768 ho?c ?? l?i thông tin ??t hàng, chúng tôi s? liên h? t? v?n cho quý khách hàng.

M?U KHAY THUY?N HAPPY

Thông tin c? b?n:

 • Màu s?c: 3 màu – ??, tr?ng, xanh.
 • Kích th??c: 38*21*16 (DxRxC)
 • Tr?ng l??ng: 350 gam/b?.

Giá bán:

 • GIÁ BÁN L?: 25000/KHAY. S? l??ng ??t mua t?i thi?u 10 khay/l?n ship.
 • GIÁ S?: ??t mua t? 50 khay tr? lên. Giá s?: 18000/khay.

Quý khách liên h? s? ?i?n tho?i 0395 988 768 ho?c ?? l?i thông tin ??t hàng, chúng tôi s? liên h? t? v?n cho quý khách hàng.

 

5. TH??NG HI?U CAO C?P, CH?NG NH?N UY TÍN.