N?m ?ông trùng h? th?o s?i s?y th?ng hoa l? 12 gram

200.000

N?m s?i ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa là n?m t??i ???c s?y khô theo ph??ng pháp ??c bi?t nh?m gi? nguyên các d??ng ch?t quý.

??c ?i?m c?a n?m s?i ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa r?t th?m ngon, có th? b?o qu?n lâu dài và v?n chuy?n ?i xa.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n)