M?t n? d??ng da ?ông trùng h? th?o m?t ong

200.000

M?t n? d??ng da ?ông trùng h? th?o m?t ong ???c làm b?ng b?t n?m ?ông trùng cao c?p k?t h?p v?i m?t ong và m?t s? d??ng ch?t khác theo công th?c t? chuyên gia.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n).