H?p quà R??u ?ông trùng h? th?o – N?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa – Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi – Toàn gia an l?c

740.000

Set quà g?m có: 1 chai r??u ?ông trùng h? th?o 500 ml , 1 l? ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa 12 gam n?m s?i và 1 h?p trà ?ông trùng h? th?o – Linh Chi 20 túi l?c.

R??u, n?m và trà  ???c tuy?n ch?n s?n xu?t theo quy trình chu?n, cam k?t uy tín, ch?ng nh?n ch?t l??ng.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n)
Categories: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,