Giá ?ông trùng h? th?o – Giá bán các dòng s?n ph?m ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi – Bán hàng tr?c ti?p t? x??ng s?n xu?t – Th??ng hi?u uy tín, ch?t l??ng h?o h?ng, giá r?, v?n chuy?n toàn qu?c.


GIÁ BÁN L? S?N PH?M N?M S?I ?ÔNG TRÙNG H? TH?O NGUYÊN NHI.

GIÁ ?ÔNG TRÙNG H? TH?O T??I.

Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

N?m ?ông trùng h? th?o t??i h?p 200 gram

65.000

?u ?ãi ??c bi?t: Mua 5 t?ng 1. Ship toàn qu?c ??ng giá 25K/ ??n, bao ??i tr? hoàn ti?n n?u không ?ng ý.

GIÁ ?ÔNG TRÙNG H? TH?O S?Y KHÔ (N?M S?I  VÀ KÝ CH? NH?NG T?M NGUYÊN CON S?Y TH?NG HOA, S?Y L?NH)

Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

N?m ?ông trùng h? th?o s?i s?y th?ng hoa l? 12 gram

200.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

N?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa – S?i gãy (ho?c V?y r?ng) l? 50G

450.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

?ông trùng h? th?o ký ch? nh?ng t?m L? 20 n?m nh?ng

360.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa l? 36 gam

540.000

?u ?ãi ??c bi?t: Mua 5 t?ng 1. Ship toàn qu?c ??ng giá 25K/ ??n, bao ??i tr? hoàn ti?n n?u không ?ng ý.

GIÁ BÁN L? S?N PH?M TRÀ ?ÔNG TRÙNG H? TH?O NGUYÊN NHI

Sale!
200.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi premium

285.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi

250.000

?u ?ãi ??c bi?t: Mua 5 t?ng 1. Ship toàn qu?c ??ng giá 25K/ ??n, bao ??i tr? hoàn ti?n n?u không ?ng ý.

GIÁ BÁN L? S?N PH?M R??U ?ÔNG TRÙNG H? TH?O NGUYÊN NHI

Sale!
300.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

R??u ?ông trùng h? th?o chai XO 500 ml

250.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

R??u ?ông trùng h? th?o bình 2 lít

392.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

R??u ?ông trùng h? th?o bình 3 lít

520.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

R??u ?ông trùng h? th?o bình 4 lít

648.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

R??u ?ông trùng h? th?o bình 5 lít

784.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

R??u ?ông trùng h? th?o siêu c?t chai 500 ml

320.000
Sale!

?ông trùng h? th?o có tác d?ng b?i b? s?c kh?e

R??u ?ông trùng h? th?o chai b?u c? cao 750 ml

250.000

?u ?ãi ??c bi?t: Mua 5 t?ng 1. Ship toàn qu?c ??ng giá 25K/ ??n, bao ??i tr? hoàn ti?n n?u không ?ng ý.

GIÁ BÁN L? S?N PH?M CH? BI?N ?ÔNG TRÙNG H? TH?O NGUYÊN NHI KHÁC.

Sale!

?ông trùng h? th?o ch? bi?n k?t h?p 1

B?t n?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa l? 100 gam

700.000
Sale!

?ông trùng h? th?o ch? bi?n k?t h?p 1

?ông Trùng H? Th?o Ngâm M?t Ong H? 380 ml

300.000
Sale!

?ông trùng h? th?o ch? bi?n k?t h?p 1

B?t n?m ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi

240.000
Sale!

?ông trùng h? th?o ch? bi?n k?t h?p 1

M?t n? d??ng da ?ông trùng h? th?o m?t ong

200.000

?u ?ãi ??c bi?t: Mua 5 t?ng 1. Ship toàn qu?c ??ng giá 25K/ ??n, bao ??i tr? hoàn ti?n n?u không ?ng ý.

GIÁ BÁN L? S?N PH?M QUÀ BI?U, QUÀ T?T ?ÔNG TRÙNG H? TH?O NGUYÊN NHI – QUÀ T?NG S?C KH?E ??Y Ý NGH?A.

Sale!
300.000
Sale!
675.000
Sale!
360.000

?u ?ãi ??c bi?t: Mua 5 t?ng 1. Ship toàn qu?c ??ng giá 25K/ ??n, bao ??i tr? hoàn ti?n n?u không ?ng ý.

CHÍNH SÁCH GIÁ S? T? NGUYÊN NHI CHO ??I LÝ, NHÀ PHÂN PH?I.

?i?u ki?n: S? l??ng ??t mua t? 20 s?n ph?m tr? lên v?i b?t c? s?n ph?m nào ho?c t?ng giá tr? ??n hàng trên 5 tri?u ??ng v?i ??n hàng mua nhi?u lo?i s?n ph?m. Liên h? (S?t + zalo) 0395 988 768 ?? bi?t thông tin chi ti?t ho?c ?? l?i thông tin ??t ??n s?, chúng tôi s? liên h? xác nh?n l?i v?i quý khách hàng.

CHÍNH SÁCH BÁN L? TR?C TI?P TRÊN WEBSITE

Kính th?a quý khách hàng, v?i các ??n hàng l?, quý khách có th? ??t hàng tr?c ti?p trên website này. ??n hàng s? ???c lên t? ??ng và v?n chuy?n t?i quý khách hàng thông qua hình th?c COD (Thanh toán khi nh?n hàng) ho?c quý khách có th? chuy?n kho?n tr??c.

H??ng d?n: Quý khách mu?n mua s?n ph?m nào, ch? c?n b?m “Thêm vào gi? hàng”, gi? hàng s? hi?n ra, quý khách có th? ch?n t?ng gi?m s? l??ng s?n ph?m mu?n mua. Trong gi? hàng có th? có 1 ho?c nhi?u s?n ph?m. ?? m? nhanh gi? hàng, v?i quý khách s? d?ng ?i?n tho?i thông minh, bi?u t??ng gi? hàng n?m ? góc ph?i trên cùng trong giao di?n website, quý khách kéo lên trên cùng s? th?y bi?u t??ng này.

  • Phí v?n chuy?n: ??ng giá 25.000 ??ng/??n hàng – Giao hàng toàn qu?c.
  • ???c ki?m tra hàng tr??c khi nh?n.
  • ??t 5 s?n ph?m, s? nh?n ???c 6 (Chính sách mua 5 t?ng 1)

?ÔNG TRÙNG H? TH?O NGUYÊN NHI – TH??NG HI?U UY TÍN – ??Y ?? CH?NG NH?N