N?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa – S?i gãy (ho?c V?y r?ng) l? 50G

450.000

?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa là ph??ng pháp hi?n ??i ?? gi? l?i d??ng ch?t quý. ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa gãy s?i ???c phân lo?i, bán giá r? h?n cho khách hàng, s?n ph?m không b? suy gi?m ch?t l??ng so n?m lo?i 1.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n)