B?t n?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa l? 100 gam

700.000

Thành ph?n: 100% n?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa ???c nghi?n thành d?ng b?t ?? ti?n l?i h?n cho ng??i s? d?ng. S?n ph?m cao c?p lo?i, b?t n?m lo?i 1, th??ng hi?u Nguyên Nhi.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n).