B?t n?m ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi

240.000

B?t n?m ?ông trùng h? th?o s?n ph?m ti?n l?i, t?t cho s?c kh?e, b?t ch?a ??y ?? các d??ng ch?t quý t?t cho s?c kh?e con ng??i. B?t n?m ?ông trùng h? th?o có th? pha v?i n??c ho?c k?t h?p nguyên li?u khác dùng ?? d??ng da. Ngoài ra, có th? dùng k?t h?p v?i các lo?i trà khác, t?ng h??ng v?, t?ng b? d??ng.

  • Chi?t kh?u 5-10% khi mua t? 2-5 s?n ph?m. ??n hàng trên 2 tri?u ??ng ???c chi?t kh?u 15%.
  • N?i thành Hà N?i: MI?N PHÍ ??n hàng t? trên 150k trong gi? hành chính.
  • T?nh khác: MI?N PHÍ ??n hàng cho ??n hàng trên 200k chuy?n ti?n tr??c MI?N PHÍ ??n hàng khi mua 2 s?n ph?m nh? h?n 20g. MI?N PHÍ ??n hàng áp d?ng ??n hàng trên 500k (m?c h? tr? t?i ?a 100K/??n).