Contents

Giá ?ông trùng h? th?o – Giá bán các dòng s?n ph?m ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi – Báo giá tr?c ti?p t? x??ng.


?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa s?i gãy

?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa l? 36 gam1

Trà ?ông trùng h? th?o - Linh chi

Trà ?ông trùng h? Th?o Linh chi

Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p 

1. “Giá c? luôn t??ng x?ng v?i ch?t l??ng” – Cam k?t ch?t l??ng uy tín cho các dòng s?n ph?m n?m ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi.

– Quy trình s?n xu?t ?ông trùng h? th?o (?THT) chu?n theo công b?, có ch?ng nh?n ?ánh giá.

– Tuy?n ch?n k? càng nguyên li?u ??u vào, ch?n l?c phân lo?i ??u ra theo tiêu chu?n ch?t l??ng.

– ??i ng? k? thu?t viên trình ?? cao, liên t?c ???c ?ào t?o chuyên môn, chú tr?ng tính t? m?, c?n tr?ng.

– Xây d?ng h? th?ng phân ph?i, bán hàng trên c? s? s? d?ng công ngh? ti?n ti?n. T?i ?u qu?n lý, ki?m soát ?? khách hàng yên tâm tiêu dùng s?n ph?m chính hãng.

– ??i ng? lãnh ??o doanh nghi?p có tâm, có t?m. Quy?t tâm theo ?u?i m?c tiêu, giá tr? c?ng ??ng b?n v?ng, lâu dài, ?em l?i s?c kh?e và ni?m tin cho ng??i Vi?t.?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi

2. Giá ?ông trùng h? th?o, giá bán t?ng dòng s?n ph?m n?m ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi

a) Giá ?ông trùng h? th?o, giá bán các dòng s?n ph?m cao c?p ?ông trùng h? th?o nguyên th?.

* Giá bán l? bán buôn N?m s?i t??i ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi.

– ?ây là ?ông trùng ???c thu ho?ch, ch?a qua s?y khô.

Hàm l??ng d??ng ch?t ???c gi? tr?n v?n. T?i Vi?t Nam, trùng th?o t??i ???c nuôi c?y t?o s?i.

Th?i h?n s? d?ng ng?n và c?n b?o qu?n trong nhi?t ?? l?nh, n?u không r?t nhanh b? m?c, bay h??ng, bi?n ??i d??c tính. Ngoài ra, ch? có th? bán trong ph?m vi ??a lý hep, khó v?n chuy?n ?i xa.

S? d?ng th?m ngon b? d??ng ch? bi?n ???c nhi?u món ?n nh?: Canh, xào, nhúng l?u…

* Giá ?ông trùng h? th?o lo?i này không quá cao, giá bi?n ??ng theo th? tr??ng chung, thông th??ng giá trong kho?ng 75-100 K.

 • Giá ?ông trùng h? th?o n?m t??i bán l? niêm y?t: 65.000 ??ng/h? tr?ng l??ng 200 gram.
 • Giá ?ông trùng h? th?o n?m t??i bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.
Giá ?ông Trùng H? Th?o Vi?t Nam:65-90K

* Giá bán l? bán buôn N?m s?i ?ông trùng h? th?o khô – s?y th?ng hoa.

– ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa là lo?i d??c li?u quý hi?m ???c ch? bi?n t? n?m trùng th?o t??i b?ng k? thu?t làm khô l?nh, hay còn g?i là kh? n??c. Nhi?t ?? ???c làm l?nh t?i -60 ?? C.
V?i cách s?y này ?THT v?a b?o qu?n ???c r?t lâu, không b? n?m m?c mà v?n có th? gi? nguyên ???c các d??ng ch?t ban ??u. Có th? v?n chuy?n ?i xa, ?ây c?ng là nguyên nhân khi?n d?ng ?ông trùng này ???c yêu thích và s? d?ng r?ng rãi trên th? tr??ng.
* Giá ?ông trùng h? th?o lo?i này ? m?c trung bình, giá bi?n ??ng theo th? tr??ng chung, thông th??ng giá thay ??i nh? theo các th?i ?i?m trong n?m, trong kho?ng 180 – 450 K/h? 12 gram. Giá ?ông trùng h? th?o h? l?n t? 550 -1200 K lo?i 36 gram.
+ Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa cao c?p h? nh?:
 • Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa cao c?p l? 12 gram bán l? niêm y?t: 200.000 ??ng/h? tr?ng l??ng 12 gram.
 • Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa cao c?p l? 12 gram bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.

+ Giá ?ông trùng h? th?o cao c?p h? l?n:

 • Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa cao c?p l? 36 gram bán l? niêm y?t: 600.000 ??ng/h? tr?ng l??ng 36 gram.
 • Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa cao c?p l? 36 gram bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.* Giá bán l?, bán buôn N?m ?ông trùng h? th?o c?y trên ký ch?ng nh?ng t?m.

– ?ông trùng h? th?o ký ch? nh?ng t?m Nguyên Nhi là ?THT ???c nuôi c?y theo hình th?c tiêm ch?ng n?m Cordyceps militaris vào cá th? nh?ng t?m trong môi tr??ng nhân t?o v?i ?i?u ki?n v? nhi?t ??, ?? ?m, không khí t??ng t? nh? môi tr??ng t? nhiên. T? ?ó kích thích n?m phát tri?n các ho?t ch?t dinh d??ng quý gi?ng nh? ?THT ? dãy Himalaya hùng v?.

– Sau khi thu ho?ch, ?THT ký ch? nh?ng t?m Nguyên Nhi ???c tuy?n l?a k? l??ng và tr?i qua quá trình s?y ?ông khô.

S?n ph?m ??m b?o gi? nguyên d??c ch?t, ??ng th?i cho thành ph?m có màu s?c và hình dáng ??p m?t.

* Giá ?ông trùng h? th?o lo?i này ? m?c trung bình cao, giá bi?n ??ng theo th? tr??ng, thông th??ng giá thay ??i theo chu k? 3 – 6 tháng, trong kho?ng 350-500 K/h? 20 n?m nh?ng.
 • Giá ?ông trùng h? th?o ký ch?ng nh?ng t?m bán l? niêm y?t: 360.000 ??ng/h? 20 con n?m.
 • Giá ?ông trùng h? th?o ký ch?ng nh?ng t?m bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


b) Giá ?ông trùng h? th?o, Dòng s?n ph?m c?n cao c?p ?ông trùng h? th?o nguyên th?.

* Giá bán l?, bán buôn V?y n?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa (v?y r?ng).

– V?y n?m ?ông trùng là ph?n n?m sát chân n?m, có d?ng hình kh?i. V?y n?m r?ng ra khá nhi?u khi tách s?i n?m ra kh?i ph?n ?? n?m. 
Giá c? r? h?n r?t nhi?u so v?i s?i n?m (thông th??ng r? h?n t? 70 – 80 % n?m s?i). D??ng ch?t so v?i n?m s?i v?n ??t m?c cao t?i 80 – 90% l??ng ch?t dinh d??ng.
* Giá ?ông trùng h? th?o lo?i này ? m?c trung bình th?p, giá bi?n ??ng theo th? tr??ng, giá c? ?ông trùng h? th?o lo?i này có s? bi?n ??ng nh?, trong kho?ng 100-300 K/ h? 50 gram.

+ Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa (v?y r?ng) bán l? niêm y?t: 200.000 ??ng/h? 50 gram n?m.

+ Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa (v?y r?ng) bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


* Giá bán l?, bán buôn N?m s?i gãy ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa.

– ?ây là d?ng n?m m?u v?n hình thành sau khi s?y th?ng hoa n?m ?ông trùng, n?m ???c sàng l?c và tách r?i.
– ?u ?i?m: Giá c? r? h?n r?t nhi?u so v?i dòng n?m s?i (r? h?n 50-70 %). Tuy v?y, d??ng ch?t quý so v?i n?m s?i không có s? suy gi?m nào ?áng k? (??t 90-100%).
* Giá ?ông trùng h? th?o lo?i này t??ng t? nh? s?n ph?m v?y n?m ? trên, giá c? ?ông trùng h? th?o lo?i này c?ng n?m trong trong kho?ng 900-1100 K/ h? 50 gram.
 • Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa (n?m s?i gãy) bán l?  niêm y?t: 450.000 ??ng/h? 50 gram n?m.
 • Giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa (n?m s?i gãy) bán buôn  cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


c) Dòng s?n ph?m ?ông trùng h? th?o cao c?p ch? bi?n k?t h?p

* Giá R??u ngâm ?ông trùng h? th?o t??i.

– N?m t??i sau khi thu ho?ch s? ???c làm s?ch và ngâm r??u m?nh (40 ??)
– R??u s? d?ng là r??u g?o có ngu?n g?c rõ ràng, ??t tiêu chu?n. R??u n?u men t? làng ngh? truy?n th?ng.
– R??u ?? ? ít nh?t 6 tháng ?? ra h?t các d??ng ch?t quý. U?ng êm, mùi th?m n?ng c?a n?m.
* Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u ??u theo th? tr??ng tùy th?i ?i?m, tùy theo lo?i chai và l??ng r??u, l??ng n?m ngâm. Trên th? tr??ng hi?n này có 2 lo?i chính là: Bình l?n và chai mini lo?i nh?. Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u c?ng khác nhau cho t?ng lo?i. Hi?n t?i Nguyên Nhi ?ang s?n xu?t ch? bi?n các lo?i này v?i m?u mã theo k? v?ng c?a khách hàng.
+ ??u tiên, là giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u bình l?n (lo?i bình dung tích 2-5 lít):
 • Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u bình l?n bán l? niêm y?t: 390.000 ??ng/bình 2 lít; 535.000 ??ng/bình 3 lít; 680.000 ??ng/bình 4 lít và 825.000 ??ng/bình 5 lít.
 • Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u bình l?n bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.
+ Th? hai, là giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u chai mini ??c ?áo (lo?i chai XO dung tích 500 ml):
 • Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u chai mini bán l?  niêm y?t: 350.000 ??ng/chai và 400.000 ??ng/chai kèm v? h?p thi?t k? rành riêng.
 • Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u chai mini bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


* Giá R??u siêu c?t ?ông trùng h? th?o

– N?m s?i s?y th?ng hoa l??ng l?n ngâm r??u m?nh (40 ??) t?o thành.
– R??u dùng là r??u g?o có ngu?n g?c rõ ràng, ch?t l??ng. R??u n?u ? men t? làng ngh? truy?n th?ng.
– R??u ngâm ít nh?t 6 tháng ?? ra h?t các d??ng ch?t quý. R??u ??m ??c, mùi n?m th?m n?ng.
– Pha theo t? l? 1:10, t?c pha 1 lít r??u siêu c?t v?i 10 lít r??u tr?ng.
* Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u siêu c?t bi?n ??ng theo giá ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa trên th? tr??ng.

+ Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u lo?i siêu c?t (lo?i chai dung tích 500 ml):

 • Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u lo?i siêu c?t bán l? niêm y?t: 400.000 ??ng/chai 500 ml.
 • Giá ?ông trùng h? th?o ngâm r??u lo?i siêu c?t bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


* Giá ?ông trùng h? th?o d?ng Trà túi l?c: Trà ?ông trùng h? th?o – linh chi.

– ?ây là s? k?t h?p gi?a hai th?o d??c quý là h? th?o và linh chi.
– Nguyên li?u ???c Nguyên Nhi ch?n l?c, có giám sát qu?n lý nghiêm ng?t theo quy trình chu?n. S?n ph?m ???c ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n ISO 22000.
– Bao bì nhãn mác ??y ??, t?ng gói trà túi l?c ??u có bao gói riêng, ch?ng ?m m?c, ch?t l??ng luôn th?m ngon.
– Trà có công d?ng t?t giúp thanh l?c c? th?, b?i b? s?c kh?e. H? tr? ?i?u tr? nhi?u c?n b?nh nguy hi?m nh? cao huy?t áp, m? máu, ti?u ???ng, th?m chí c? b?nh ung th?.
* Giá ?ông trùng h? th?o d?ng trà ???c chúng tôi tính theo giá nguyên li?u và m?t ít chi phí gia công, nên ?ây là s?n ph?m ti?n l?i v?i giá khá h?p lý cho các khách hàng. Hi?n t?i chúng tôi ?ang s?n xu?t 2 lo?i trà v?i ch?t l??ng t??ng ???ng: Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi Premium h?p 20 túi l?c và Trà ?ông trùng h? th?o – Linh Chi h?p 20 túi l?c.

+ Giá Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi Premium:

 • Giá Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi Premium bán l?  niêm y?t: 285.000 ??ng/h?p 20 túi l?c.
 • Giá Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi Premium bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.

+ Giá Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi:

 • Giá Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi Premium bán l? niêm y?t: 250.000 ??ng/h?p 20 túi l?c.
 • Giá Trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi Premium bán buôn cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


* Giá ?ông trùng h? th?o d?ng b?t: B?t n?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa.

– B?t n?m ???c nghi?n t? n?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa.
– R?t ti?n l?i, pha v?i n??c ho?c k?t h?p nguyên li?u khác dùng ?? d??ng da. Ngoài ra, có th? dùng k?t h?p v?i các lo?i trà khác, t?ng h??ng v?, t?ng b? d??ng.
* Giá ?ông trùng h? th?o d?ng b?t ???c ???c chúng tôi tính theo giá nguyên li?u ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa và m?t ít chi phí gia công, giá này ??m b?o t?t nh?t trên th? tr??ng cho quý khách hàng.

+ Giá s?n ph?m b?t n?m ?ông trùng h? th?o:

 • Giá ?ông trùng h? th?o n?m b?t bán l? niêm y?t:300.000 ??ng/h?p 30 gram.
 • Giá ?ông trùng h? th?o n?m b?t cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


* Giá s?n ph?m N?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa ngâm m?t ong

– S?n ph?m ???c t?o thành t? n?m s?i cao c?p s?y th?ng hoa, ngâm trong m?t ong, m?t ong t? nhiên ???c ch?n l?c k? càng.
– S?n ph?m dùng ?? b?i b? s?c kh?e, dùng hàng ngày.

+ Giá ?ông trùng h? th?o ngâm m?t ong bán buôn bà bán l?: Quý khách Liên h? ?? tìm hi?u chi ti?t theo th?i ?i?m th? tr??ng.


* Giá s?n ph?m M?t n? ?ông trùng h? th?o m?t ong.

– S?n ph?m ???c làm b?ng b?t n?m ?ông trùng cao c?p k?t h?p v?i m?t ong và m?t s? d??ng ch?t khác theo công th?c t? chuyên gia.
– Nguyên li?u ??m b?o b?o rõ ràng ngu?n g?c t? Nguyên Nhi, lo?i cao c?p.
– Dùng ?? d??ng da, t?ng dinh d??ng cho da ??p, h?ng hào kh?e m?nh.

+ Giá s?n ph?m M?t n? ?ông trùng h? th?o m?t ong:

 • Giá ?ông trùng h? th?o m?t ong h? bán l? niêm y?t: 250.000 ??ng/h? 30 ml.
 • Giá ?ông trùng h? th?o m?t ong h? cho các ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


d) Giá bán các Dòng s?n ph?m s? ki?n, quà bi?u ?ông trùng h? th?o Nguyên Nhi

* Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN01:

Set quà này g?m có:
+ 1 chai r??u ?ông trùng h? th?o 500 ml.
+ 1 h? n?m ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa 12 gram.
+ 1 h? táo khô ?? Hàn Qu?c nh?p kh?u.
 • Giá Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN01 bán l? niêm y?t: 850.000 ??ng.
 • Giá bán buôn cho h? th?ng ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p
Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p


* Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN02:

Set quà này g?m có:

+ 1 chai r??u ?THT 500 ml.
+ 1 h? n?m ?THT s?y th?ng hoa 12 gram.
+ 1 h?p trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi.
 • Giá bán l? Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN02 niêm y?t: 1.050.000 ??ng.
 • Giá bán buôn cho h? th?ng ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.

Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p
Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p


* Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN03:

Set quà này g?m có:

+ 1 chai r??u ?THT 500 ml.
+ 1 h?p trà ?ông trùng h? th?o – Linh chi premium.
 • Giá bán l? Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN03 niêm y?t: 700.000 ??ng.
 • Giá bán buôn cho h? th?ng ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.

Set quà ?ông trùng h? th?o cao c?p
Set quà ?ông trùng h? th?o cao c?p


* Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN04:

Set quà này g?m có:

+ 1 h?p n?m ?THT s?y th?ng hoa 36 gram cao c?p.
+ 1 h?p trà ?THT – Linh chi Premium.
 • Giá bán l? Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN04 niêm y?t: 1.350.000 ??ng.
 • Giá bán buôn cho h? th?ng ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.

Set quà ?ông trùng h? th?o cao c?p
Set quà ?ông trùng h? th?o cao c?p


* Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN05:


Set quà này g?m có:
+ 1 chai r??u ?THT 500 ml.

+ 2 h? ?THT s?y th?ng hoa cao c?p 12 gram.
 • Giá bán l? Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN05 niêm y?t: 1.100.000 ??ng.
 • Giá bán buôn cho h? th?ng ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.


Set quà ?ông trùng h? th?o cao c?p
Set quà ?ông trùng h? th?o cao c?p


* Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN06:


Set quà này g?m có:

+ 1 chai r??u siêu c?t ?THT 500 ml.
+ 2 h? ?THT s?y th?ng hoa cao c?p 12 gram.
+ 2 Trà ?THT – Linh chi premium.
 • Giá bán l? Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p NN06 niêm y?t:1.650.000 ??ng.
 • Giá bán buôn cho h? th?ng ??i lý, nhà phân ph?i: Liên h? qua s?t, messenger và zalo ?? bi?t thông tin chi ti?t.

Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p
Set quà bi?u ?ông trùng h? th?o cao c?p

3. L?u ý v? ??i t??ng s? d?ng cho các dòng s?n ph?m ?ông trùng h? th?o c?a Nguyên Nhi.

Nh? các phân tích khoa h?c ?ã bi?t, ?ông trùng h? th?o là s? k?t h?p gi?a sâu non (?u trùng b??m) c?a loài Thitarodes và loài n?m ký sinh Cordyceps sinensis có 17 axit amin nh? sau:

 • Axit aspartic 4%, axit glutamic 5,10%, serin 2,13%, histidin 1,32%, glycin 2,03%, threonin 2,90%, alanin 2,26%, arginin 2,18%, tyrosin 2,65%, cystein & cystin 0,67% , valin 2,26%, methionin 0,49%, phenylalanin 1,80%, isoleucin 1,58%, leucin 2,60%, lysin 4,23%, prolin 1,37%, prolin 1,37%.
 • S? li?u v? ?THT c?ng ch? ra r?ng chúng còn ch?a r?t nhi?u lo?i vitamin (trong 100g ?ông trùng h? th?o có 0,12 g vitamin B12; 19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, ngoài ra còn có vitamin B2 (riboflavin), vitamin E, vitamin K…).
 • Ngoài ra s? li?u tính toán v? ?THT cho bi?t còn có kho?ng 25 – 30 % protein, 8% ch?t béo, ???ng mannitol,  ch?t thô d?ng x?, carbon hydrate.

T? các s? li?u v? ?THT, ta c?ng th?y ?ông trùng h? th?o còn ch?a nhi?u lo?i nguyên t? vi l??ng c?n thi?t cho c? th? nh? s?t, ph?t pho, canxi, k?m, mangan, selen.

a. ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh t?ng s?c b?n b? khi t?p luy?n, s? d?ng cho ng??i v?n ??ng nhi?u.

 • Theo nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c, ch?t l??ng c?a các dòng n?m ?ông trùng h? th?o ?ã ???c ch?ng minh qua nhi?u quan sát lâm sàng. Các nghiên c?u v? ch?t l??ng n?m ?ông trùng h? th?o ?ã ch? ra r?ng, vi?c s? d?ng ?THT th??ng xuyên  giúp c? th? s?n xu?t phân t? adenosine triphosphate (ATP) nhi?u h?n. ?ây là hai ch?t thi?t y?u trong vi?c cung c?p n?ng l??ng, giúp c? th? h?p thu oxy t?t h?n, ??c bi?t là trong quá trình t?p luy?n.
 • Trong m?t nghiên c?u khác v? ch?t l??ng c?a n?m ?ông trùng h? th?o,  các nhà nghiên c?u c?ng ?ã xem xét s? tác ??ng c?a h?n h?p ch?a ?THT ??i v?i hi?u su?t t?p th? d?c ? nh?ng thanh niên. Sau hai tu?n, t?c ?? tiêu th? oxy t?i ?a (VO2) c?a nh?ng ng??i tham gia ?ã t?ng 15% so v?i vi?c dùng gi? d??c

b. ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh v? kh? n?ng ch?ng lão hoá, s? d?ng cho nh?ng ai mu?n tr? hóa c? th?.

 • Các nhà  khoa h?c h?c ch? ra r?ng hàm l??ng các ch?t ch?ng oxy hóa trong ?ông trùng h? th?o, có kh? n?ng ch?ng lão hóa r?t cao. Nh? ta ?ã bi?t, th?t ra ch?t ch?ng oxy hóa là các phân t? có kh? n?ng làm gi?m t?n th??ng t? bào b?ng vi?c trung hòa các g?c t? do – là nguyên nhân gây ra lão hoá và nhi?u b?nh t?t nguy hi?m.
 • M?t s? xét nghi?m trên nh?ng chú chu?t già ?ã phát hi?n ra r?ng ?ông trùng h? th?o có th? làm t?ng ch?t ch?ng oxy hóa, giúp c?i thi?n trí nh?. M?t s? nghiên c?u khác c?ng cho th?y, so v?i nh?ng con chu?t ???c cho u?ng gi? d??c thì nh?ng con chu?t ???c cho u?ng ?ông trùng h? th?o ?ã s?ng lâu h?n vài tháng.
 • T??ng t?, m?t vài nghiên c?u ti?n hành trên ru?i gi?m, côn trùng c?ng k?t lu?n r?ng ?ông trùng h? th?o ?ã kéo dài tu?i th? cho loài này.

c. ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh v?  kh? n?ng ?c ch? s? phát tri?n c?a kh?i u, s?n ph?m tuy?t v?i dành cho b?nh nhân ung th?.

 • ?ông trùng H? th?o ???c ch?ng minh có tác d?ng r?t m?nh trong vi?c ch?ng ung th?. Các nghiên c?u c?a m?t s? nhà khoa h?c khác cho r?ng, cordycepin khi ?i vào bên trong t? bào s? ???c chuy?n hóa thành mono, di, ho?c tri-phosphate và có tác d?ng ?c ch? các enzyme t?ng h?p purine (Rottman và Guarino, 1964).
 • Bên c?nh ?ó, nghiên c?u c?ng cho th?y Cordycepin có tác d?ng kích ho?t s? k?t thúc quá trình t?ng h?p DNA ho?c RNA bên trong t? bào (Chen et al. 2008)
 • Kh? n?ng làm ch?m s? phát tri?n các kh?i u c?a ?ông trùng h? th?o c?ng ?ã thu hút ???c nhi?u s? quan tâm c?a th? gi?i trong nh?ng n?m g?n ?ây.
 • Các nghiên c?u trong ?ng nghi?m ch?ng minh r?ng ?ông trùng h? th?o có kh? n?ng ?c ch? s? phát tri?n c?a nhi?u lo?i t? bào ung th? ? ng??i, bao g?m ung th? ph?i, ??i tràng, gan và ung th? da
 • Các nghiên c?u trên chu?t c?ng cho th?y ?THT có tác d?ng ch?ng kh?i u ??i v?i ung th? h?ch, u ác tính và ung th? ph?i.

d. ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh h? tr? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng type 2, s?n ph?m tuy?t v?i cho ng??i b? b?nh ti?u ???ng.

 • Theo các nghiên c?u, trong ?ông trùng h? th?o có ch?a m?t lo?i ???ng ??c bi?t có kh? n?ng giúp ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng. Ti?u ???ng ???c bi?t ??n nh? là m?t c?n b?nh khi c? th? không s?n xu?t ???c ho?c không ph?n ?ng v?i hormone insulin – lo?i hormone giúp v?n chuy?n ???ng glucose vào t? bào ?? t?o n?ng l??ng.
 • Khi c? th? không có ph?n ?ng v?i insulin ho?c không s?n xu?t ?? insulin, glucose s? không th? ?i vào các t? bào mà n?m l?i trong máu. Theo th?i gian, có quá nhi?u glucose trong máu có th? gây ra các v?n ?? s?c kh?e nghiêm tr?ng. 
 • ?i?u ??c bi?t là ?ông trùng h? th?o có kh? n?ng b?t ch??c ho?t ??ng c?a insulin nên nó gi? cho l??ng ???ng trong máu ? m?c kh?e m?nh, bình th??ng.
 • Có m?t s? nghiên c?u ? chu?t m?c b?nh ti?u ???ng, ?ông trùng h? th?o ?ã ???c ch?ng minh là làm gi?m l??ng ???ng trong máu. M?t s? b?ng ch?ng cho th?y r?ng lo?i d??c li?u này c?ng có th? giúp ch?ng l?i b?nh th?n, m?t bi?n ch?ng ph? bi?n c?a b?nh ti?u ???ng.

d. ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh có l?i cho tim m?ch, s?n ph?m t?t cho ng??i b? m?c b?nh tim m?ch.

 • Y h?c Trung Hoa c? x?a ?ã s? d?ng ?ông trùng h? th?o trong ?i?u tr? ch?ng r?i lo?n nh?p tim – t?c là nh?p tim quá ch?m, quá nhanh ho?c không ??u.
 • M?t xét nghi?m cho th?y, s? d?ng n?m ?ông trùng h? th?o  th??ng xuyên ?ã làm gi?m ?áng k? nguy c? suy tim và ch?n th??ng tim ? chu?t m?c b?nh th?n mãn tính.
 • Các  tài li?u nghiên c?u  ch? ra r?ng nh? hàm l??ng adenosine – m?t h?p ch?t t? nhiên có tác d?ng b?o v? tim có trong ?ông trùng h? th?o. Chính vì v?y, ?ông trùng h? th?o  ???c ch?ng minh r?t t?t cho tim m?ch.
 •  Ngoài ra, ?ông trùng h? th?o c?ng  ???c ch?ng minh có tác d?ng tích c?c ??i v?i vi?c gi?m cholesterol. Nghiên c?u trên chu?t ?ã ch? ra r?ng ?THT làm gi?m cholesterol LDL có h?i và triglyceride.
 • Adenosine là m?t nucleoside n?i sinh hi?n di?n trong các t? bào c?a c? th? con ng??i. Ho?t ch?t này ???c ch?ng minh v?i kh? n?ng ?i?u ti?t các quá trình sinh lí trong c? th? con ng??i bao g?m: b?o v? tim cùng các ch?c n?ng c?a ti?u c?u, giãn n? m?ch máu. C?u trúc hóa h?c c?a adenosine là 6-amino-9-beta-D-ribofuranosyl9-H-purine.
 •  Các công trình nghiên c?u và các ?ng d?ng trong th?c t? ?ã ch? ra adenosine có nh?ng tác d?ng d??i ?ây: ?n ??nh huy?t áp, h? tr? ?i?u tr? và phòng tránh các b?nh tim m?ch. 
 • Theo các chuyên gia, Adenosine có m?t ? m?i t? bào trong c? th? con ng??i ??ng th?i tham gia vào m?i ho?t ??ng s?ng c?a chúng ta. Ho?t ch?t này tham gia vào quá trình ?i?u hòa nh?p tim, kh?c ph?c hi?n t??ng lo?n và ch?m nh?p tim, c?i thi?n h? tu?n hoàn ngo?i biên và tim m?ch, t?ng l??ng oxy trong máu.
 •  Bên c?nh ?ó, adenosine còn ???c ghi nh?n v?i kh? n?ng ?c ch? ho?t ??ng ng?ng tr? ti?u c?u quá m?c, ??ng th?i h?n ch? tình tr?ng m?c và phòng ch?ng các b?nh v? m?ch máu nh?: nh?i máu c? tim, t?c m?ch máu não, máu l?u thông kém… 

Duy trì quá trình tu?n hoàn, t?ng c??ng oxy trong máu: Adenosin có trong ?ông trùng h? th?o giúp gia t?ng l??ng oxy trong máu, h? tr? s? giãn n? c?a các m?ch máu, cung c?p d??ng khí cho s? tu?n hoàn máu c?a c? th?.

C?i thi?n s?c kh?e: Adenosine cùng các thành ph?n khác trong ?THT có kh? n?ng cung c?p n?ng l??ng cùng các ch?t dinh dinh d??ng c?n thi?t giúp duy trì các ho?t ??ng s?ng c?a c? th? ??ng th?i h?i ph?c s?c kh?e c?ng nh?ng ng??i m?i ?m d?y, c? th? suy nh??c..

e. ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh gi?m viêm nhi?m, thích h?p cho b?nh nhân ?i?u tr? b?nh viêm nhi?m, truy?n nhi?m.

 • ?ông trùng h? th?o ???c ch?ng minh là giúp ch?ng l?i ch?ng viêm trong c? th?, n?u b? s?ng viêm quá nhi?u có th? d?n ??n các b?nh nh? b?nh tim và ung th?.
 • Nhi?u nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng, khi các t? bào c?a ng??i ti?p xúc v?i ?ông trùng h? th?o, các protein làm t?ng ph?n ?ng viêm trong c? th? s? b? ?c. Nh? nh?ng tác d?ng ti?m n?ng này, các nhà nghiên c?u tin r?ng ?ông trùng h? th?o có th? dùng nh? m?t lo?i thu?c ho?c ch?t b? sung ?? ch?ng viêm hi?u qu?.

Nh? v?y, ch?t l??ng n?m ?ông trùng h? th?o ?ã ???c ch?ng minh qua các nghiên c?u. Qua ?ây ta có th? hi?u rõ h?n v? lo?i n?m tiên d??c này.

Kênh youtube Các video gi?i thi?u v? th?o d??c Nguyên Nhi. M?i các b?n ?ón xem.

Các ch? ?? b?n ??c quan tâm:

 • 1kg ?ông trùng h? th?o giá bao nhiêu
 • N??c ?ông trùng h? th?o giá bao nhiêu
 • Giá ?ông trùng h? th?o Tây T?ng
 • Tác d?ng c?a ?ông trùng h? th?o